Idi na tekst

Termini

Tip FI

Sistem omogućava izradu više različitih tipova FI u svakom trenutku. Svaki tip FI poseduje set obrazaca i godišnji broj instanci a moguće mu je konfigurisati određene atribute. Za svaki tip FI korisnici u sistemu mogu napraviti više konkretnih FI u okviru svog organa.

Konkretni FI

FI koji pripada korisniku sistema i kreira se na osnovu raspoloživih tipova FI u sistemu.

Period izveštavanja FI

Period izveštavanja je vremenski period u prošlosti na koji se odnose podaci uneseni u konkretni FI.

Period unosa FI

Period unosa je vremenski period tokom kojeg korisnici unose podatke za dati period izveštavanja. Period unosa počinje sledeći dan nakon završetka perioda izveštavanja i završava se eksplicitnom akcijom administratora sistema.

Period unosa može biti otvoren i zatvoren.

Nakon što je period unosa zatvoren, aktivnosti koje se odnose na taj period nisu više moguće od strane bilo kog korisnika sistema.

Rokovi

Period unosa uključuje i listu rokova za unos koji se odnose na grupu KJS. Rokovi su obavezujući ili informativni zavisno od konfiguracije sistema.

Nakon isteka roka unutar perioda unosa, konkretni KJS u opštem slučaju ne mogu imati aktivnosti u tom izveštajnom periodu, dok nakon isteka perioda unosa nijedan KJS više nema aktivnosti (osim pregleda).

Otvaranje perioda unosa

Proces otvaranja perioda unosa sistem sprovodi automatski na osnovu podešavanja za dati tip FI. Period unosa počinje jedan dan nakon završetka ==perioda izveštavanja

Svaki tip FI može imati više otvorenih perioda unosa.

Zatvaranje perioda unosa

Period unosa se zatvara od strane administratora sistema kada su svi konkretni FI u hijerarhiji KJS uspešno odobreni i ne očekuju se dalje izmene bilo kog FI iz tog perioda.

Godišnji broj instanci FI

GBI označava koliko se puta u jednoj godini dati tip FI sprovodi. Na primer, PFI se sprovodi svake godine 4 puta, a GFI jednom.

Godišnja instanca FI

Konkretni broj u godini za dati tip FI. Na primer, treća instanca PFI u godini, PFI(3).