Idi na tekst

Registracija

Da bi pravno lice ili organ moglo započeti sa korišćenjem ISPFI potrebno je da registruje svoju organizaciju zajedno sa jednim ovlašćenim licem. Ovaj proces se sastoji od popunjavanja on-line registracione forme i dostavljanja potrebne dokumentacije u organizacionu jedinicu UT. Nakon uspešne registracije, ovlašćeno lice dobija u posed lokalni administratorski nalog kojim je moguće da za prijavljenu organizaciju učitava fajlove i kreira naloge za dodatna ovlašćena lica.

Dostupnost on-line registracije (popunjavanje registracione forme) je 24 sata 365 dana u godini (24/7/365). Predaja dokumentacije i preuzimanje korisničkog naloga vrši se kod mesno-nadležne OJ UT.

Popunjavanje registracione forme

Korisnik popunjava on-line registracionu formu koristeći bilo koji moderni Internet pretraživač.

Prvi deo registracione forme sadrži osnovne podatke o korisniku:

registraciona_forma_1.png

Korisnik unosi samo Jedinstveni broj korisnika javnih sredstava (JBKJS) svoje organizacije, a sistem automatski popunjava sledeća polja koja se ne mogu menjati:

 • Naziv
 • Matični broj
 • PIB
 • Adresa sedišta
 • Podaci o OJ u kojoj predaje dokumentaciju

Polja koja se mogu menjati su:

 • Adresa elektronske pošte
 • Broj telefona

Drugi deo registracione forme sadrži podatke o lokalnom administratoru za korisnika:

registracija podaci o administratoru

Podaci o lokalnom administratoru su podaci o prvom ovlašćenom licu (OL) koje poseduje ovlašćenje za otvaranje dodatnih korisničkih naloga za druge zaposlene kojima će biti omogućeno pravo pristupa i rad u ISPFI za korisnika koje se registruje.

Napomena

Atribut Broj identifikacione isprave za državljane Republike Srbije predstavlja broj lične karte, dok je za strane državljane broj pasoša ili broj lične karte za strance sa stalnim boravkom. U ovom polju dozvoljava se unos 5-9 numerika.

Upozorenje

Adresa elektronske pošte je posebno bitan podatak za proces registracije jer je UT koristi za davanje instrukcija i komunikaciju sa korisnikom. Bez ispravno napisane adrese elektronske pošte nije moguće završiti proces registracije. Ukoliko je OL proverilo ispravnost svoje adrese, ali iz bilo kog razloga ne dobija povratne informacije od ISPFI, potrebno je otkazati registraciju i promeniti adresu elektronske pošte ili se u kontaktu sa mesno-nadležnom organizacionom jedinicom UT informisati o daljim koracima.

Treći deo registracione forme sadrži podatke o organizacionoj jedinici Uprave za trezor i izbor opcija „Pošalji zahtev za registraciju“ i „Preuzimanje zahteva“:

registraciona_forma_3.png

Proces registracije pokreće se odabirom opcije za slanje zahteva – „Pošalji zahtev za registraciju“. Ovaj postupak potrebno je uraditi samo jednom.

Ukoliko je registracija uspešna, korisniku se prikazuje sledeći ekran i dobija elektronsu poštu identične sadržine:

 1. Broj zahteva (identifikator registracije) - koristi se prilikom obraćanja UT sa zahtevom za intervenciju
 2. Link ka dokumentaciji
 3. Token za izmenu registracije - koristi se ako je došlo do grešaka prilikom unosa koje je korisnik identifikovao nakon što je uspešno poslao zahtev
 4. Broj organizacione jedinice kojoj se predaje zahtev. Podaci o organizacionoj jedinici Uprave za Trezor

PDF fajl sa popunjenom registracionom formom se dobija na adresu elektronske pošte kao prilog poruke (eng: attachment). Nije moguće završiti registraciju bez uspešne elektronske komunikacije sa sistemom. Ukoliko korisniku na unetu adresu elektronske pošte od sistema ne stigne potvrda o registraciji, mora se koristiti token za izmenu registracije da bi se pokušala uneti alternativna adresa elektronske pošte ili ponovno slanje na istu adresu elektronske pošte (u ovom slučaju korisnik učitava postojeću registraciju i nemenjajući podatke ponavlja slanje zahteva).

Upozorenje

Ako izostane prijem poruke na adresu elektronske pošte prilikom registracije korisnika ne treba se obraćati UT. Korisnik koji ne dobije registracioni link na adresu elektronske pošte mora je izmeniti koristeći token za izmenu registracije sve do ostvarivanja komunikacije.

Praćenje primljenih instrukcija na prijavljenu adresu elektronske pošte

Nakon uspešnog slanja registracione forme, lokalni administrator korisnika na adresu elektronske pošte koju je naveo u prethodnom koraku prima obaveštenje od UT o daljim koracima registracije.

ISPFI na adresu elektronske pošte dostavlja link ka on-line korisničkoj dokumentaciji, koju je potrebno obezbediti, kao i adresu nadležne organizacione jedinice UT, u kojoj se predaje dokumentacija.

Ovlašćeno lice - lokalni administrator lično ili drugo lice koje je ovlašćeno - dostavlja potrebnu dokumentaciju isključivo nadležnoj organizacionoj jedinici UT.

Nakon završetka registracije možete se prijaviti na sistem pri čemu birate opciju „Prijavljujem se prvi put“.

Napomena

Korisnički nalog predstavlja isključivo jedno fizičko lice.

Isto fizičko lice može biti ovlašćeno za više korisnika, ali za svako mora imati različite korisničke naloge.

Rezime koraka registracije

 1. Ovlašćeno lice popunjava on-line registracionu formu za korisnika koji ga je ovlastio, koristeći bilo koji moderni Internet pretraživač.
 2. Nakon poslate registracione forme OL na adresu elektronske pošte koja je navedena u prethodnom koraku od ISPFI dobija povratnu poruku o uspešnosti registracije
 3. Poslata poruka od ISPFI na adresu elektronske pošte korisnika sadrži link ka dokumentaciji koju je potrebno obezbediti i adresu nadležne OJ UT.
 4. OL podnosi dokumentaciju u OJ UT.
 5. Ukoliko je dokumentacija ispravna, OL dobija potvrdu za predaju korisničkog naloga za pristup sistemu.
 6. Ovlašćeno lice popunjava on-line registracionu formu za korisnika koji ga je ovlastio, koristeći bilo koji moderni Internet pretraživač.
 7. Nakon poslate registracione forme OL na adresu elektronske pošte koja je navedena u prethodnom koraku od ISPFI dobija povratnu poruku o uspešnosti registracije
 8. Poslata poruka na adresu elektronske pošte sadrži link ka dokumentaciji koju je potrebno obezbediti i adresu nadležne OJ UT.
 9. OL podnosi dokumentaciju u OJ UT.

Ukoliko je dokumentacija ispravna, OL dobija potvrdu za predaju korisničkog naloga za pristup sistemu.

Izmena zahteva za registraciju

Zahtev za registraciju koji još uvek nije odobren moguće je bilo kada naknadno promeniti korišćenjem tokena za izmenu registracije koju korisnik dobija nakon uspešno poslatog zahteva.

Da bi korisniku registracija bila popunjena sa prethodno unetim podacima, potrebno je da korisnik odabere opciju „Učitaj registraciju“ i unese svoj token za izmenu. Nakon što su podaci učitani, korisnik ih može izmeniti po želji (sem polja JBKJS, MB i PIB) i ponovo poslati zahtev za registraciju. Novonastala registracija ima isti identifikator registracije i token za izmenu.

izmena registracije

Jednom kada je registracija korisnika odobrena ovu funkcionalnost nije moguće koristiti. Nakon odobravanja registracije lokalni korisnik sa aplikativnim ovlašćenjem Izmena registracije može preko stranice svog profila promeniti većinu atributa korisnika.

Otkaz registracije

Jednom kada je registraciona forma popunjena i poslata, nije više moguće ponoviti registraciju za istog korisnika. Ukoliko prethodno poslata registracija sadrži greške, potrebno je obratiti se nadležnoj organizacionoj jedinici UT sa zahtevom za ukidanje pristupa sistemu, nakon čega je ponovna registracija datog korisnika moguća.