Idi na tekst

Proces rada

Ukratko je opisan proces rada u sistemu:

 1. Ovlašćeno lice popunjava zahtev za registraciju on-line sa detaljima KJS.
 2. Nakon uspešne registracije korisnik na adresu elektronske pošte dobija odgovor od UT koji sadrži detalje daljih koraka registracije.
 3. Ukoliko korisnik nije zadovoljan unetim informacijama na registraciji koristi Token za izmenu registracije da je ažurira.
 4. Ovlašćeno lice zatim, lično, u nadležnoj filijali dostavlja potrebnu dokumentaciju, koja uključuje:
  1. Štampani zahtev koji je dobijen od sistema na adresu elektronske pošte, potpisan i overen.
  2. Ovlašćenje na ime lica koje je registrovano za pristup na memorandumu institucije.
  3. Ovlašćenje na ime lica koje preuzima kredencijale na memorandumu institucije.
  4. Fotokopije ličnih karata registrovanog lica i lica koje preuzima kredencijale.
 5. Nakon odobravanja registracije, OL dobija primopredajni list sa korisničkim nalogom za pristup sistemu sa administratorskim pravima za KJS. Nakon dobijanja administratorskih kredencijala, korisnik se može prijaviti na sistem.
 6. Pristup sistemu može se sprovesti preko 2 interfejsa:
  • Web aplikacija Namenjen za korišćenje od strane fizičkih lica putem web browser-a sa personalnih kompjutera, prenosivih uređaja itd. Ovaj interfejs je grafičke prirode (GUI).
  • REST sistema Namenjen integraciji sistema u druge informacione sisteme. Ovaj interfejs je prilagođen za računarsku obradu i automatizaciju.
 7. Unos FI
  • Sistem omogućava ovlašćenom korisniku kreiranje FI za registrovani KJS kome pripada.
 8. Odobravanje FI
  • KJS vrši odobravanje FI nakon što je uneo sve potrebne podatke i kada su zadovoljene sve predviđene kontrole, a pre predviđenog roka za izradu FI. Ukoliko postoji potreba da se FI izmeni pre isteka roka KJS može izvršiti njegovu reaktivaciju.
 9. Izveštavanje
  • Nakon završenog unosa i obrade FI od strane obveznika omogućeno je generisanje izveštaja određene specifikacije u skladu sa odgovarajućom hijerarhijom u sistemu.
 10. Zatvaranje izveštajnog perioda
  • Ovaj proces se sprovodi nakon završenih svih aktivnosti na unosu i konsolidaciji FI, kada FI Republike Srbije bude usvojen od strane Narodne skupštine republike Srbije.