Idi na tekst

Unos kroz fajl

Korisniku je omogućeno da popuni obrasce izveštaja i putem fajla.

Odabirom opcije Unos kroz fajl otvara se ekran na kome sistem omogućava korisnicima unos podataka preko fajla (JSON) ili ažuriranje izveštaja koji je već unet preko fajla.

Primeri unosa GFI putem JSON fajla

{
  "Header": {
    "Name": "Naziv koji se poklapa sa sistemski generisanim nazivom ili je prazan ako se pravi novi FI",
    "OrganizationStatus": "None",
    "OrganizationStatusChangedDate": null,
    "ReportTypePeriodId": 2,
    "Description": ""
  },
  "Forms": [
    {
      "Header": {
        "Type": 0
      },
      "1006": [ 1000, 500, 100 ],
      "1007": [ 2000, 1000, 100 ],
      "1008": [ 8222, 2222, 22 ],
      "1014": [ 7000, 5000, 1000 ]
    },
    {
      "Header": {
        "Type": 1
      },
      "1079": [ 1000, 900 ],
      "1080": [ 2000, 1000 ]
    },
    {
      "Header": {
        "Type": 2
      },
      "2005": [ 1000, 2000 ]
    },
    {
      "Header": {
        "Type": 3
      },
      "3005": [ 10000, 11111 ]
    },
    {
      "Header": {
        "Type": 4
      },
      "4005": [ 22000, 22005 ]
    },
    {
      "Header": {
        "Type": 5,
        "Program": "1123",
        "Project": "1234"
      },
      "5005": [ 20000, 2100, 2000, 5000, 1000, 500, 3000 ]
    }
  ]
}

Napomena

Vrednosti AOP idu u niz (bez imenovanja). Vrednosti koje se preskaču se navode sa null. Naziv izveštaja u polju Name mora da se poklapa sa automatski generisanim nazivom koji je sistem dodelio datom izveštaju, za koji se popunjavaju podaci. ReportTypePeriodId mora da se poklapa sa izveštajnim periodom za koji se podnosi izveštaj.

Struktura JSON fajla

JSON sadrži 2 svojstva: Header i Forms

Sadrži osnovne podatke o izveštaju.

Name

Identifikator FI u formatu TIP-GODINAPERIODA-JBKJS-REDNIBROJ. Ovaj podatak generiše sistem i prilikom kreiranja FI se ne prosleđuje, a prilikom ažuriranja FI je obavezan podatak jer označava koji se izveštaj ažurira.

OrganizationStatus

Predstavlja statusnu promenu, ukoliko je u toku perioda došlo do promene statusa organizacije - ugasila se, spojila sa drugom organizacijom itd. U tom slučaju FI se rade za period pre statusne promene ili posle promene. Default vrednost je None, a moguće su i vrednosti Before i After u zavisnosti da li se odnosi na pre ili posle statusne promene.

OrganizationStatusChangedDate

Datum kada je statusna promena nastala. Obavezan je podatak samo u slučaju kada OrganizationSTatus nije None. Format datuma je YYYY-MM-DD. Datum mora biti u okviru perioda obrade. Na primer, ako se izveštaj radi za prvi kvartal, datum statusne promene ne može biti u trećem kvartalu.

Description

Opcioni komentar korisnika.

ReportTypePeriodId

Identifikator izveštajnog perioda na koji se FI odnosi i obavezan je podatak. Svaki tip FI ima svoje frekvence, a svaka frekvenca ima izveštajne periode. Na primer, PFI1, PFI2, PFI3 su 3 razlučite frekvence za PFI. Svaka frekvenca ima svoj period izveštavanja. PFI1 može biti prvi kvartal 2020 ili prvi kvartal 2021, a opet PFI2 drugi kvartal 2020. ili drugi kvartal 2019.

Identifikator ovih perioda moguće je videti na stranici Administracija/Finansijski izveštaji. Odabirom odgovarajućeg tipa, moguće je videti izveštajne periode i njihove identifikatore.

Napomena

Frekvence tipova izveštaja je moguće dobiti i pozivom https://zr.trezor.gov.rs/api/registries/report-type-frequency, a izveštajne periode https://zr.trezor.gov.rs/api/registries/report-type-periods/{id} - id predstavlja id frekvence.

Forms

Sadrži listu AOP vrednosti po obrascima. Svaka forma ima svoje osnovne podatke gde se definišu tip obrasca, program i projekat.

Header

Type

Identifikator tipa obrasca:

Vrednost Značenje
0 Aktiva obrasca 1
1 Pasiva obrasca 1
2 Obrazac 2
3 Obrazac 3
4 Obrazac 4
5 Obrazac 5
Program & Project

Korisnici koji imaju projekte mogu imati više obrazaca 5, u tom slučaju je potrebno popuniti i podatke Program i Project.

Ukoliko obrazac 5 ima ove atribute, oni su jedinstveni u okviru jednog FI.

AOP vrednosti

Nakon zaglavlja obrasca, navodi se niz AOP koji kao vrednost sadrže niz brojeva pripadajućih vrednosti koje su komponente tog AOP.

Prihvata se samo AOP koji su vezani za određeni tip obrasca. Na primer, nije moguće definisati type: 0 i uneti AOP 2005 zato što on ne pripada aktivi obrasca 1.

Iznosi AOP se razliku po tipovima obrazaca:

Type 0

[Iznos prethodne godine, Bruto, Ispravka vrednosti]

Neto vrednost se ne unosi jer je u pitanju kalkulativna vrednost tj. razlika bruto iznosa i ispravke vrednosti. Za iznose na kojima nema promena potrebno je proslediti vrednost 0. Na primer, ako želimo da upišemo samo bruto iznos 150, potrebno je upisati [0, 150, 0]. Ukoliko vrednosti u nizu nemaju vrednosti nakon definisanog iznosa nije ih potrebno definisati. Tj. istu stvar je moguće upisati i kao [0, 150]

Type 1,2,3,4

[Prethodna godina, Tekuća godina]

Type 5

[Iznos planiranih prihoda i primanja, Republika, Autonomna pokrajna, Opština, OOSSO, Iz donacija i pomoći, Iz ostalih izvora]

Ako unosimo vrednosti za republiku i opštinu moguće je upisati sledeće vrednosti [0, 150, 0, 150] - OOSSO, Iz donacija i pomoći, Iz ostalih izvora u ovom slučaju nemaju vrednosti i kako se nalaze nakon relevantnih iznosa ne moraju se navoditi.