Idi na tekst

Korisnička dokumentacija

Uprava za trezor (UT) sprovodi aktivnosti u vezi sa prijemom, kontrolom, unosom, obradom, konsolidacijom i izveštavanjem o finansijskim izveštajima (FI).

Za obavljanje pomenutih aktivnosti ustanovljena je potreba za postojanjem jedinstvenog digitalnog informacionog sistema u koji bi korisnici budžetskih sredstava (KJS) vršili unos, kontrolu,obradu i konsolidaciju finansijskih izveštaja.

Uvod

KJS dostavljaju FI kroz informacioni sistem za podnošenje finansijskih izvešaja (ISPFI).

FI se dostavljaju na osnovu sledećih propisa:

 1. Zakon o budžetskom sistemu
 2. Uredba o budžetskom računovodstvu
 3. Pravilnik o standardnom klasifikacionom okviru i kontnom planu za budžetski sistem
 4. Pravilnik o načinu pripreme, sastavljanja i podnošenja finansijskih izveštaja korisnika budžetskih sredstava, korisnika sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i budžetskih fondova
 5. Pravilnik o spisku korisnika javnih sredstava

Učesnici

Uprava za trezor

 • Prijem, kontrola, obrada, konsolidacija i izveštavanje u vezi sa FI.
 • Informacioni sistem za podnošenje finansijskih izveštaja i njegov operativni rad.

Korisnici budžetskih sredstava

Obavezu dostavljanja FI imaju sledeći KJS (tzv. obveznici):

 1. Indirektni budžetski korisnici (IBK) i Direktni budžetski korisnici (DBK) Republike Srbije (RS);
 2. IBK i DBK jedinica lokalne samouprave;
 3. Korisnici sredstava Organizacija obaveznog socijalnog osiguranja (OOSO);
 4. Drugi KJS koji su uključeni u Konsolidovani račun trezora (KRT).

Posebno:

 • Određeni KJS se ne smatraju obveznicima za podnošenje FI zbog toga što su podaci o njihovom poslovanju i rezultatima poslovanja uključeni u FI nadređenog KJS. U pitanju su Organizacione jedinice (OJ) KJS, Tip KJS 4 - OJ DBK, a od 2019. Tip KJS 11 - OJ OSOO koji FI ne dostavljaju UT već svojoj centrali.
 • Korisnici javnih sredstava koji nisu imali imovinu, promet na podračunu ili druge promene finansijske prirode evidentirane u poslovnim knjigama kroz sistem dostavljaju odobren i potpisan finansijski izveštaj, bez unetih podataka u obrascima.
 • Korisnici javnih sredstava koji finansijske izveštaje podnose Agenciji za privredne registere, kroz sistem dostavljaju izjavu Upravi za trezor
 • KJS nastali statusnom promenom iskazuju podatke i za konkretnog KJS koji je prestao da postoji danom statusne promene. Ovi KJS dostavljaju dva FI pri čemu na svakom mora biti obavezno naznačeno "do dana statusne promene", odnosno "posle dana statusne promene".

Uloge u sistemu

Organizacije

KJS

KJS tipa 0-2,6,9 su u obavezi da unesu i obrade svoje FI po predviđenom terminskom planu.

Namene

KJS tipa 5 vrši nadzor nad svojim IBK. Kontroliše dinamiku unosa i obrade FI i poštovanje terminskih planova. Na kraju obrade svih FI generiše izveštaje za svoje potrebe.

Uprava za trezor

UT je vlasnik poslovnog procesa nadležna za uspostavljanje, praćenje i sprovođenje svih poslovnih procesa u informacionom sistemu za podnošenje finansijskih izveštaja, kao i za pripremu predloga zakona, propisa, projektnih zadataka i realizaciju ostalih zadataka formalno-pravne prirode u upravljanju sistemom.

Narodna banka Srbije

Nakon završenog unosa i obrade svih FI, generiše izveštaje za svoje potrebe.

Republički zavod za statistiku

Nakon završenog unosa i obrade svih FI, generiše izveštaje za svoje potrebe.

Fizička lica

Administrator sistema

Administrator sistema je zaposleni u UT koji ima sva prava nad sistemom. Ovlašćen je za nadgledanje sistema, izveštavanje i upravljanje korisničkim nalozima.

Operater

Zaposleni OJ UT, ovlašćen je da odobri zahtev eksternih korisnika za pristup sistemu, kontroliše podnetu dokumentaciju za pristup i izvrši primopredaju korisničkog naloga za pristup sistemu.

Eksterni korisnik

Ovlašćeno lice KJS je lice koje vrši unos, pregled ili izveštavanja o FI za svoju instituciju.

Napomene

 • Administratori i operateri filijale nemaju mogućnost unosa FI u ime ovlašćenog lica institucije. UT će obezbediti terminale u organizacionim jedinicama gde će korisnik sa problemom, koristeći svoj nalog, moći neposredno da dobije pomoć u korišćenju sistema.
 • Sistemom ovlašćenja je moguće definisati posebne kategorije korisnika - pregled i izveštavanje o svim FI u sistemu. Kreiranje ovakvog naloga i dodelu funkcija vrši administrator institucije ili administrator sistema.

Hijerarhija KJS

Hijerarhija korisnika određuje mogućnost pregleda FI drugih KJS koju je autorizovani korisnik u mogućnosti da vidi. Koristi se da bi matične/nadređene organizacije mogle da prate unos i obradu FI svojih organizacionih jedinica, podređenih organizacija itd.

Hijerarhija na osnovu pripadnosti KJS

Lokalne samouprave i DBK imaju mogućnost pregleda svih FI pripadajućih KJS.

Hijerarhija se ne poštuje za sledeće specijalne slučajeve:

 1. Republika (JBKJS 00000) je nadređena organizacija svim KJS i vidi sve FI u sistemu
 2. Tip KJS 2,6 i 9 vide samo svoje FI