Idi na tekst

Komentari

Ovaj tab omogućava pregled i unos komentara korisnika na datom izveštaju.

Komentare je moguće sortirati po vremenskoj dimenziji od najnovijih ka najstarijim i obrnutno.

Pored teksta omogućen je i unos slika preko url-a.

Za unos teksta se koristi markdown sintaksa.

Odabirom opcije „ Kreiraj komentar će biti kreiran.