Idi na tekst

Aplikativne uloge i ovlašćenja

Funkcijama ISPFI nije moguće pristupiti bez dodeljenih odgovarajućih aplikativnih ovlašćenja (eng: claim). Aplikativna ovlašćenja mogu biti grupisana u aplikativne uloge (eng: role).

Aplikativna ovlašćenja dodeljuju:

 • Prvi korisnički nalog za korisnika, aplikativnu ulogu Lokalni administrator dodeljuje operater organizacione jedinice UT u sklopu procesa registracije korisnika. Ovo daje prvom korisniku maksimalna prava.
 • Ovlašćenja za sve buduće korisničke naloge za registrovanog korisnika, može dodeliti bilo koji lokalni administrator koji pripada tom korisniku kome su dodeljena odgovarajuća prava za upravljanje lokalnim korisnicima. Inicijalno jedino prvi korisnik ima pravo da dodeljuje aplikativna ovlašćenja drugim lokalnim korisnicima.

Upozorenje

Ukoliko je korisnik već prijavljen na sistem u trenutku dodele novih ovlašćenja, ona stupaju na snagu tek kada se korisnik ponovo prijavi na sistem.

Svaki korisnik može videti listu aplikativnih ovlašćenja koja su mu dodeljena na stranici svog profila. Ukoliko korisnik nema odgovarajuće ovlašćenje, funkcionalnost mu ili neće biti prikazana, ili će biti onemogućena.

Aplikativna ovlašćenja

Sledeća lista pokazuje sva moguća aplikativna ovlašćenja po kategorijama funkcionalnosti.

U korisničkom uputstvu na početku svake stranice koja opisuje konkretnu funkcionalnost, prikazana je lista svih aplikativnih ovlašćenja koja su potrebna da bi operacije u okviru te funkcionalnosti bile omogućene.

Upravljanje korisnicima

 1. Kreiranje lokalnog korisnika
 2. Pregled lokalnog korisnika
 3. Opoziv lokalnog korisnika

Registracija KJS

 1. Izmena registracije

Šifarnici

 1. Pregled šifarnika
 2. Izmena šifarnika
 3. Zaključavanje AOP

Aplikativne uloge

 1. Lokalni administrator
  Sadrži sva aplikativna ovlašćenja.
 2. Lokalni korisnik
  Sadrži set osnovnih ovlašćenja .