Idi na tekst

Unos kroz fajl

U okviru ovog taba korisnik koji ima određena prava može da kreira celokupan određeni izveštaj za svoju organizaciju unosom JSON fajla:

Aplikativno ovlašćenje

Za upotrebu ove funkcionalnosti neophodno je imati sledeća ovlašćenja:

 • Kreiranje izveštaja

Primer fajla za kreiranje izveštaja sa popunjenim podacima za bar po jedan AOP za svaki obrazac:

{
  "Header": {
    "Name": "",
    "OrganizationStatus": "None",
    "OrganizationStatusChangedDate": null,
    "ReportTypePeriodId": 2,
    "Description": ""
  },
  "Forms": [
    {
      "Header": {
        "Type": 0
      },
      "1006": [ 1000, 500, 100 ],
      "1007": [ 2000, 1000, 100 ],
      "1008": [ 8222, 2222, 22 ],
      "1014": [ 7000, 5000, 1000 ]
    },
    {
      "Header": {
        "Type": 1
      },
      "1079": [ 1000, 900 ],
      "1080": [ 2000, 1000 ]
    },
    {
      "Header": {
        "Type": 2
      },
      "2005": [ 1000, 2000 ]
    },
    {
      "Header": {
        "Type": 3
      },
      "3005": [ 10000, 11111 ]
    },
    {
      "Header": {
        "Type": 4
      },
      "4005": [ 22000, 22005 ]
    },
    {
      "Header": {
        "Type": 5,
        "Program": "1123",
        "Project": "1234"
      },
      "5005": [ 20000, 2100, 2000, 5000, 1000, 500, 3000 ]
    }
  ]
}

Važna napomena

Polje name mora ostati prazno jer naziv izveštaja sistem generiše automatski kada se kreira nov izveštaj. Vrednosti AOP idu u niz (bez imenovanja). Vrednosti koje se preskaču se navode kao null.

Struktura JSON fajla

JSON sadrži 2 objekta: Header i Forms.

Sadrži podatke zaglavlja FI.

Name

Identifikator izveštaja u formatu TIPIZVEŠTAJA-GODINAPERIODA-JBKJS-REDNIBROJ.

Ovaj podatak generiše sistem i prilikom kreiranja izveštaja se ne prosleđuje ili mora biti prazan, a prilikom ažuriranja izveštaja je obavezan jer označava koji se izveštaj menja.

OrganizationStatus

Predstavlja statusnu promenu ukoliko je u toku perioda došlo do promene statusa organizacije - ugasila se, spojila sa drugom organizacijom itd.

U tom slučaju izveštaji se rade za period pre statusne promene ili posle promene. Default vrednost je None, a moguće su i vrednosti Before i After u zavisnosti od toga da li se FI odnosi na period pre ili posle statusne promene.

OrganizationStatusChangedDate

Datum kada je statusna promena nastala. Obavezan je podatak samo u slučaju kada OrganizationStatus nije None Format datuma je YYYY-MM-DD i mora biti u okviru perioda obrade. Na primer, ako se izveštaj radi za prvi kvartal, datum statusne promene ne može biti u trećem kvartalu.

Description

Opcioni komentar FI.

ReportTypePeriodId

Identifikator izveštajnog perioda na koji se izveštaj odnosi.

Svaki tip izveštaja ima svoje frekvence i svaka frekvenca ima izveštajne periode. Na primer, PFI1, PFI2, PFI3 su 3 različite frekvence tipa izveštaja PFI. Svaka frekvenca ima svoj period izveštavanja. PFI1 može biti prvi kvartal 2020 ili prvi kvartal 2021, a opet PFI2 drugi kvartal 2020. ili drugi kvartal 2019. Identifikator ovih perioda moguće je videti na stranici Administracija -> Finansijski izveštaji. Odabirom odgovarajućeg tipa, moguće je videti izveštajne periode i njihove identifikatore.

Napomena

Frekvence tipova izveštaja je moguće dobiti i pozivom api/registry/report-types/frequencies , a izveštajne periode api/registry/report-type-periods/{id} gde id predstavlja identifikator frekvence.

Forms

Sadrži niz obrazaca i pripadajuće AOP sa svim vrednostima koje uključuju.

Header

Svaka forma ima zaglavlje gde se definišu tip obrasca i eventualno program i projekat.

Type
Vrednost Značenje
0 Obrazac 1 - aktiva
1 Obrasca 1 - pasiva
2 Obrazac 2
3 Obrazac 3
4 Obrazac 4
5 Obrazac 5
Program, Project

Korisnici koji imaju projekte mogu imati više obrazaca 5 u kom slučaju je potrebno popuniti i atribute Program i Project.

Atributi su jedinstveni u okviru jednog FI.

AOP

Nakon zaglavlja forma sadrži izlistane sve pripadajuće AOP koje imaju vrednosti (AOP bez vrednosti ne moraju da se navode):

Dozvoljavaju se samo AOP koji su vezani za određeni tip obrasca. Na primer, nije moguće definisati obrazac tipa 0 (Obrazac 1 - aktiva) i uneti AOP 2005 zato što on ne pripada tom obrascu.

Svaki AOP je niz brojeva pri čemu dužina niza zavisi od tipa obrasca. Za iznose na kojima nema promena potrebno je proslediti vrednost 0. Završni niz nula ne mora da se unosi:

Npr. ako želimo da upišemo samo bruto iznos 150 na obrascu 1 bez drugih iznosa, potrebno je upisati [0, 150, 0] što se može skratiti na [0, 150] jer se završne nule ne moraju unositi.

Tip obrasca Elementi niza iznosa Dužina niza
0 Iznos prethodne godine
Bruto
Ispravka vrednosti
3
1,2,3,4 Prethodna godina
Tekuća godina
2
5 Iznos planiranih prihoda i primanja
Republika
Autonomna pokrajna
Opština
OOSSO
Iz donacija i pomoći
Iz ostalih izvora
7